Ymunwch ag ICNN

Ymunwch â ni yn ein cenhadaeth i hyrwyddo newyddiaduraeth o safon, helpu i fynd i'r afael â'r diffyg democrataidd mewn cymunedau lle ceir prinder newyddion, a helpu i greu mwy o swyddi ym maes newyddiaduraeth ar lefel leol a hyperleol.

Dewch yn gryfach, cyflwynwch gais heddiw...

Ystyriwch fy nghais i ymuno â’r Rhwydwaith Newyddion Cymunedol Annibynnol.

Cwblhewch y canlynol:

Llenwch y ffurflen yn Saesneg – mae ein holl gontractau cyfreithiol a gwaith papur yn Saesneg. Fodd bynnag, gallwch fynd ati yn eich gwaith o ddydd i ddydd yn ICNN yn y Gymraeg drwy siarad â’n cyfarwyddwr, Emma Meese.

Publication info:

Mae pob cais yn amodol ar gael cymeradwyaeth gan Bwyllgor Safonau Proffesiynol a Derbyn ICNN.

Dilynwch ni...

// @ICNN @C4CJ

Cael y diweddaraf...

Cofrestrwch ar gyfer ein newyddion a'n diweddariadau diweddaraf

* yn nodi bod angen

Nid yw'r Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol yn rhannu, yn gwerthu, yn dosbarthu nac yn trosglwyddo'ch data i unrhyw drydydd parti mewn unrhyw ffordd. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth rydych chi'n ei darparu, i gysylltu â chi gyda’r wybodaeth ddiweddaraf am y sector newyddion cymunedol a hyperleol yn unig, ac i roi gwybod i chi am gyfleoedd hyfforddi. Gallwch newid eich meddwl unrhyw bryd drwy glicio'r ddolen dad-danysgrifio ar waelod unrhyw ebost a gewch gennym, neu drwy gysylltu â ni yn [email protected]. Byddwn yn trin eich gwybodaeth â pharch. I gael rhagor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd ewch i'n gwefan. Drwy glicio isod, rydych yn cytuno y cawn brosesu eich gwybodaeth yn unol â'r telerau hyn.

GDPR: Rydym yn defnyddio Mailchimp fel ein platfform marchnata. Trwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i Mailchimp i'w phrosesu. Cewch ragor o wybodaeth am arferion preifatrwydd Mailchimp yma.

Centre for Community Journalism