Ymchwil

Yn yr adran hon rydym yn rhannu ymchwil a thystiolaeth am newyddiaduraeth hyperleol a chymunedol a gynhyrchir gennym ni a chan eraill.

Mae Prifysgol Caerdydd yn yr 2il safle yn genedlaethol am effaith ein hymchwil, ac rydym ymhlith y 5 prifysgol orau yn y DU am ragoriaeth ymchwil.

Mae ein hymchwilwyr yn gweithio ar draws disgyblaethau i fynd i'r afael â heriau o bwys sy'n wynebu cymdeithas, yr economi a'n hamgylchedd. Ein huchelgais yw atgyfnerthu ein henw da fel cymuned o ysgolheigion gyda’r dychymyg, yr egni a’r gallu i greu’r dyfodol ar y cyd. Rydym am gael ein cydnabod am ein harloesedd a'n cyfraniad at iechyd, cyfoeth, diogelwch a lles cenedlaethau'r dyfodol yng Nghymru, yn y DU ac yn fyd-eang.

Deilliodd C4CJ o’r uchelgais hon, ac yn yr adran hon, rydym yn rhannu ymchwil a thystiolaeth am newyddiaduraeth gymunedol a hyperleol annibynnol a gynhyrchwyd gennym ni a chan eraill. Mae ein hymchwil yn bwydo i'n gwaith gydag ymarferwyr ac yn helpu i bennu ein heiriolaeth. Mae hyn, yn ei dro, yn bwydo'n ôl i'n hymchwil gan greu dolen adborth gadarnhaol.

Erthyglau Ymchwil

(Mae ein gwaith ymchwil yn ddwyieithog gyda rhai erthyglau yn Saesneg yn unig ac eraill yn y Gymraeg yn unig. Mae rhai erthyglau wedi’u cyfieithu ac ar gael yn y Gymraeg ac yn Saesneg).

Ymgysylltu â’r Gymuned: Pobl Caerdydd a Thu Hwnt

Cwmpas Nod y prosiect hwn yw cymryd un o wefannau hyperleol Caerdydd, sef Pobl Caerdydd, a’u helpu i ddatblygu eu…

Cyflwyniad Sioe Sleidiau ar Werth Newyddion Hyperleol

Cyflwynodd Dr Andy Williams y canlyniadau ymchwil diweddaraf ar ‘werth newyddion hyperleol’ yng nghynhadledd y Brifysgol ar Newyddiaduraeth Gymunedol 2013.…

Cyflwr Newyddion Cymunedol Hyperleol Gwladwriaeth y Deyrnas Unedig: Arolwg

Cyhoeddwyd adroddiad ar yr arolwg mwyaf erioed o gynhyrchwyr newyddion hyperleol yn y DU. Ym mis Tachwedd y llynedd, lansiodd…

Prosiect Storini

Prosiect Storini: Cyfoethogi Cynnwys a Galluogi Cymunedau i Rannu a Chyhoeddi eu Straeon eu Hunain Cyflwyniad Trwy’r Deyrnas Unedig, mae…

Ymgysylltu â’r Gymuned a Newyddion Hyperleol, Canllaw Ymarferol

I lwytho copi o’n canllaw i lawr: cliciwch yma. Yn ystod y blynyddoedd diweddar mae cyfryngau cymdeithasol ar-lein wedi arwain…

Gwerth cynnwys newyddion hyperleol

Dyma grynodeb o’r hyn a ganfu ymchwilwyr ym Mhrifysgolion Caerdydd a Dinas Birmingham mewn astudiaeth gyfredol o wefannau newyddion hyperleol…

Prosiect Storini

Prosiect Storini: Cyfoethogi Cynnwys a Galluogi Cymunedau i Rannu a Chyhoeddi eu Straeon eu Hunain Cyflwyniad Trwy’r Deyrnas Unedig, mae…

Dilynwch ni...

// @ICNN @C4CJ

Cael y diweddaraf...

Cofrestrwch ar gyfer ein newyddion a'n diweddariadau diweddaraf

* yn nodi bod angen

Nid yw'r Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol yn rhannu, yn gwerthu, yn dosbarthu nac yn trosglwyddo'ch data i unrhyw drydydd parti mewn unrhyw ffordd. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth rydych chi'n ei darparu, i gysylltu â chi gyda’r wybodaeth ddiweddaraf am y sector newyddion cymunedol a hyperleol yn unig, ac i roi gwybod i chi am gyfleoedd hyfforddi. Gallwch newid eich meddwl unrhyw bryd drwy glicio'r ddolen dad-danysgrifio ar waelod unrhyw ebost a gewch gennym, neu drwy gysylltu â ni yn [email protected]. Byddwn yn trin eich gwybodaeth â pharch. I gael rhagor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd ewch i'n gwefan. Drwy glicio isod, rydych yn cytuno y cawn brosesu eich gwybodaeth yn unol â'r telerau hyn.

GDPR: Rydym yn defnyddio Mailchimp fel ein platfform marchnata. Trwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i Mailchimp i'w phrosesu. Cewch ragor o wybodaeth am arferion preifatrwydd Mailchimp yma.

Centre for Community Journalism