Buddion Aelodaeth ICNN

Cyfleoedd rhwydweithio, rhannu gwybodaeth, mynediad at arbenigedd ymarferol, technegol a busnes; Mae aelodau ICNN yn elwa o fod yn rhan o grŵp deinamig o sefydliadau newyddion cydnabyddedig.

Yn ogystal â chyfleoedd rhwydweithio a rhannu gwybodaeth; mynediad at arbenigedd ymarferol, technegol a busnes, mae aelodau ICNN yn elwa o fod yn rhan o grŵp o sefydliadau newyddion sy'n cael eu cydnabod ledled y wlad am ddarparu cynnwys newyddion cymunedol o ansawdd uchel trwy lwyfannau dibynadwy. Mae ICNN yn cynnwys dros 100 o unigolion ymroddedig ac angerddol a thimau o newyddiadurwyr sydd wedi'u hymgorffori yn eu cymunedau sy'n dal pŵer i gyfrif, gan gyfrannu at luosogrwydd y cyfryngau a helpu i lenwi'r diffyg democrataidd a achosir gan y dirywiad mewn newyddiaduraeth leol draddodiadol.

Mae aelodaeth ICNN yn cynnwys newyddiadurwyr sy'n rhwystredig gyda'r hinsawdd gyfredol yn y cyfryngau ac sydd am effeithio'n angerddol ar newid cadarnhaol, a'r rhai a oedd yn arloeswyr gwreiddiol y mudiad hyperleol. O chwe mis i 20 oed, mae’r cyhoeddiadau sy’n aelodau yn dod o bob lliw a llun, ond mae pob un wedi ymrwymo i gynnal safonau proffesiynol uchel o gywirdeb, tryloywder, uniondeb, atebolrwydd a thegwch.

Mae ICNN yn eiriolwr ac yn hyrwyddwr ar ran y sefydliadau hyn mewn trafodaethau â chyrff llywodraethu, y BBC a'r NUJ, rheoleiddwyr ac elusennau, i gynyddu cyfleoedd ac enw da'r sector amrywiol hwn.

Mae aelodau ICNN yn mwynhau mynediad uniongyrchol at arbenigwr cyfraith y cyfryngau a chyd-awdur McNae’s Essential Law for Journalists (20fed arg), David Banks. Mae David yn darparu ymgynghoriadau am ddim ar faterion cyfraith cyfryngau unigol o hawlfraint i fraint gymwysedig; o ddifenwi i gwynion. Mae arweiniad David wedi helpu llawer o’n haelodau i gyhoeddi gyda hyder a chywirdeb, a heb ofni ôl-effeithiau.

Gyda'n gilydd rydym yn adeiladu dyfodol newyddion cymunedol annibynnol.

Mae aelodau hefyd yn elwa o ostyngiad o 30 y cant ar becynnau SpeechKit. Mae SpeechKit yn troi straeon newyddion yn glipiau sain gan ddefnyddio lleisiau AI, sy'n swnio'n naturiol, mewn dros 20 o ieithoedd a thafodieithoedd sydd wedi'u gwella'n benodol ar gyfer cynnwys newyddion ysgrifenedig. Mae SpeechKit hefyd yn caniatáu i gyhoeddwyr awtomeiddio cynnwys i Amazon Alexa trwy adeiladu ‘Alexa Skill’.

Am yr ICNN
Map Aelodaeth
Ymunwch a ICNN

Dilynwch ni...

// @ICNN @C4CJ

Cael y diweddaraf...

Cofrestrwch ar gyfer ein newyddion a'n diweddariadau diweddaraf

* yn nodi bod angen

Nid yw'r Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol yn rhannu, yn gwerthu, yn dosbarthu nac yn trosglwyddo'ch data i unrhyw drydydd parti mewn unrhyw ffordd. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth rydych chi'n ei darparu, i gysylltu â chi gyda’r wybodaeth ddiweddaraf am y sector newyddion cymunedol a hyperleol yn unig, ac i roi gwybod i chi am gyfleoedd hyfforddi. Gallwch newid eich meddwl unrhyw bryd drwy glicio'r ddolen dad-danysgrifio ar waelod unrhyw ebost a gewch gennym, neu drwy gysylltu â ni yn [email protected]. Byddwn yn trin eich gwybodaeth â pharch. I gael rhagor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd ewch i'n gwefan. Drwy glicio isod, rydych yn cytuno y cawn brosesu eich gwybodaeth yn unol â'r telerau hyn.

GDPR: Rydym yn defnyddio Mailchimp fel ein platfform marchnata. Trwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i Mailchimp i'w phrosesu. Cewch ragor o wybodaeth am arferion preifatrwydd Mailchimp yma.

Centre for Community Journalism