Dewis pum safle hyperleol fel Partneriaid Carnegie i wella newyddion lleol

Gan Emma Meese | 18th Gorff 2013

Carnegie Trust FINAL

 

 

 

 

 

 

 

Gan Lauren Pennycook o Carnegie UK

Mae arolwg newydd o fwy na 2,000 o oedolion yn dangos bod 67% ohonom yn dibynnu ar ein papur newydd lleol i gael newyddion, tra bod dwy ran o dair ohonom yn ymddiried mwy yn yr hyn yr ydym yn ei ddarllen yn ein papur newydd lleol nac yng nghynnwys papurau newydd cenedlaethol neu ar gyfryngau fel Facebook. Ond wrth i swyddfeydd papurau newydd lleol golli swyddi, uno a chau trwy’r Deyrnas Unedig ac Iwerddon, mae cyllidebau ar gyfer hel newyddion gwreiddiol a newyddiaduraeth ymchwiliol yn gostwng neu’n cael eu torri’n gyfan gwbl. Mae hyn yn arwain at ddiffyg democrataidd peryglus, heb unrhyw adroddiadau am waith Cynghorau lleol, y GIG a gwasanaethau cyhoeddus eraill ac nid yw sefydliadau pwerus yn cael eu dal i gyfrif.

Mewn ymateb i hyn, mae Ymddiriedolaeth Carnegie UK wedi datblygu Newyddion Ardal, sef cystadleuaeth £50,000 i wella sefyllfa newyddion lleol. Trwy’r prosiect hwn mae’r Ymddiriedolaeth yn cynnig £10,000 i bum Partner Carnegie yn ystod 2013-14 i ddatblygu prosiect newyddion lleol yn eu hardal. Derbyniodd yr Ymddiriedolaeth bron i 80 o geisiadau gan gyfryngau masnachol lleol a chymdeithasau dinesig, a gyda chymorth ein Grŵp Cynghori allanol arbenigol dewiswyd Brixton Blog Cybermoor Ltd, WHALE Arts , YourThurrock a Port Talbot MagNet yma yng Nghymru, fel pum Partner Carnegie ar y prosiect hwn.

 Edrych i’r dyfodol

Ond pam fyddai Ymddiriedolaeth weithredol yn cymryd diddordeb yn nyfodol newyddion lleol ac yn cynnig cymorth uniongyrchol i ymarferwyr? Mae gan Ymddiriedolaeth Carnegie UK diddordeb ers tro yn y berthynas rhwng y cyfryngau, cymdeithas ddinesig a democratiaeth sy’n mynd yn ôl i’r 1940au pan oeddem yn cefnogi cylchgrawn The Bureau of Current Affairs a oedd yn gyfrwng i bobl trwy’r Deyrnas Unedig ac Iwerddon gael gwybodaeth, barn ac adnoddau addysgol. Rydym yn bwriadu darparu newyddion yn y dyfodol trwy Newyddion Ardal.

Credwn y gall newyddiaduraeth o safon dda fod yn gynaliadwy trwy wella hyfforddiant, sicrhau ffynonellau cyllid newydd, a modelau perchnogaeth ychwanegol. Mae gan strwythurau cyllido a pherchnogaeth newydd a rhai sy’n datblygu rôl i’w chwarae i sicrhau ffynonellau newyddion mwy amrywiol a safonol a mwy o newyddiaduraeth sy’n dwyn gwneuthurwyr penderfyniadau i gyfrif. Trwy wella cystadleuaeth ac arloesi bydd modd codi safonau yn y sector a chreu ‘ras i’r brig’ i ffynonellau cyfryngau lleol gyrraedd eu prif nod, sef bod yn gynaliadwy.

Trwy werthuso llwyddiant y pum Partner Carnegie i wella darpariaeth newyddion lleol a mynd i’r afael â’r diffyg democratig yn eu hardaloedd, mae’r Ymddiriedolaeth yn adeiladu sylfaen dystiolaeth a chyfoeth gwybodaeth i’w throsglwyddo i wneuthurwyr polisi, ymarferwyr a chyllidwyr eraill sydd â diddordeb yn nyfodol cyfryngau newyddion.

Ein nod gyda’r prosiect hwn yw bod anghenion a phrofiadau Partneriaid Carnegie yn cael eu hadlewyrchu mewn polisïau, cyllid a chymorth yn y dyfodol i gyfryngau masnachol a chymdeithasau dinesig sy’n adrodd eu Newyddion Ardal eu hunain.

Erthyglau Diweddaraf