O diwtorialau i 50,000 o ymwelwyr unigryw bob mis: mae cwrs ar-lein Newyddiaduraeth Gymunedol yn ysbrydoli llwyddiant mewn bywyd go iawn

Gan Hannah Scarbrough | 25th Chwef 2015

Mae Newyddiaduraeth Gymunedol Prifysgol Caerdydd: Cyfryngau Digidol a Chymdeithasol MOOC (Cwrs Ar-lein Agored Enfawr) yn dychwelyd ym mis Mawrth 2015 ar ôl ei lansiad y llynedd, a ddenodd 8,847 o ddysgwyr o 113 o wledydd ledled y byd.

Gwelwyd fod y cwrs yn atyniadol iawn gan gynhyrchu 14,000 o sylwadau gan ddysgwyr a chataleiddio mentrau newydd mewn cymunedau newydd ledled y ddaear. Bu’r adborth yn dilyn y cwrs yn gadarnhaol iawn hefyd, gyda 92% o’r dysgwyr yn honni ei fod yn ‘dda’ neu’n ‘rhagorol’.

Mae’r cwrs pum wythnos, drwy FutureLearn, a gyflwynir gan Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol Prifysgol Caerdydd a’i arwain gan yr Athro Richard Sambrook, Cyfarwyddwr y Ganolfan Newyddiaduraeth (sef y ganolfan flaenllaw ar gyfer hyfforddiant galwedigaethol ôl-raddedig yn y Deyrnas Unedig) a chyn Gyfarwyddwr Newyddion Byd-eang yn y BBC.

Dywedodd yr Athro Richard Sambrook: “Rwyf wrth fy modd fod cymaint o ddysgwr o amgylch y byd wedi ymuno â ni ar gyfer cyfnod sefydlu’r MOOC Newyddiaduraeth Gymunedol, a bod y cwrs bellach yn ei ôl er mwyn ysbrydoli cenhedlaeth newydd o newyddiadurwyr yn y gymuned. Roedd hi’n braf gweld cymaint o wasanaethau newyddion cymunedol yn cael eu sefydlu sy’n profi effaith uniongyrchol y cwrs cyntaf, ac rydym yn gobeithio gweld llawer iawn mwy yn 2015.”

Mae’r MOOC wedi’i anelu at y bobl hynny sy’n dymuno bod yn newyddiadurwyr cymunedol neu hyperleol, rhai sydd eisiau dysgu rhagor am y sector hwn sy’n tyfu’n gyflym neu newyddiadurwyr proffesiynol presennol sy’n dymuno adnewyddu eu sgiliau digidol.

Mae nifer o wasanaethau newyddion cymunedol newydd wedi’u sefydlu o ganlyniad uniongyrchol i’r cwrs hwn, yma yn y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol. Un gwasanaeth o’i fath yw East Grinstead Online, sydd wedi cael llwyddiant ysgubol ers ei sefydlu yn 2014, wedi’i hysbrydoli gan MOOC Newyddiaduraeth Gymunedol.

Meddai Barney Durrant, y sawl a’i sefydlodd: “Cafodd East Grinstead Online ei ysgogi’n uniongyrchol gan gwrs newyddiaduraeth yn y gymuned wedi’i ddarparu gan Brifysgol Caerdydd a FutureLearn, a dyhead i ddefnyddio’r offer digidol a oedd yn dod yn fwyfwy poblogaidd ac yn cael eu derbyn gan y brif ffrwd. Nawr rydym yn denu oddeutu 50,000 o ymwelwyr unigryw bob mis ac mae gennym nifer o hysbysebwyr ar gyfer ein safle wedi’i anelu at dref gyda thua 26,000 o breswylwyr. Mae’n anodd credu ein bod flwyddyn yn ôl yn gwylio fideos ar-lein o’r cwrs ac yn clywed am astudiaethau achos o leoliadau mor agos i gartref â Brixton ac mor ddieithr ag ardal Mission San Francisco. Bellach, fel hwy, deallwn ein cyffiniau yn well, rydym yn cyfarfod ein cymuned a down yn agosach at ein gilydd drwy newyddion cymunedol.”

Mae’r pynciau sy’n cael eu trafod yn y cwrs yn cynnwys: sgiliau newyddiaduraeth sylfaenol, cyhoeddi digidol, gwirio, cyfraith y cyfryngau a defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i gasglu newyddion a hyrwyddo. Hefyd bydd dychweliad y cwrs yn cyflwyno adrannau newydd sbon yn trafod cyllid torfol a chyfryngau cymunedol ac ethnig ledled y byd.

Mae’r cwrs yn dod â thiwtorialau gan arbenigwyr digidol a newyddiaduraeth ynghyd sydd wedi gweithio i’r BBC, Storyful, J-Lab, Trinity Mirror a mwy. Mae nifer o’r offer sy’n cael eu defnyddio ar gyfer y gwaith o addysgu ar gael i’w defnyddio am ddim, a gellir eu cymhwyso mewn newyddiaduraeth yn y gymuned ac yn y brif ffrwd.

Ymunodd Jason Evans, newyddiadurwr proffesiynol, Gohebydd Troseddau i’r South Wales Evening Post â’r MOOC i wybod rhagor am y sector cynyddol hwn o newyddiaduraeth ac i wella ei sgiliau. Cafodd ei ysbrydoli nid yn unig gan y cwrs, ond gan y dysgwyr eraill o’i amgylch. Dywedodd Jason Evans: “Yr hyn a fwynheais fwyaf oedd y fforymau, y trafodaethau ar ddiwedd pob wythnos. Roedd yna bobl o bob cwr o’r byd…yn siarad am eu syniadau ynghylch beth ydy newyddiaduraeth, beth allai fod…eu gobeithion am gyfryngau yn y gymuned. Roedd hynny’n ddiddorol iawn.”

Mae dychweliad y cwrs wedi denu dros 5,000 o ddysgwyr eisoes. Gall dysgwyr gofrestru ar gyfer Newyddiaduraeth Gymunedol: Cyfryngau Digidol a Chymdeithasol drwy fynd i

futurelearn.com/courses/community-journalism

Lansiodd Prifysgol Caerdydd y Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol gyntaf yn y Deyrnas Unedig yn 2013 fel un o Brosiectau Ymgysylltu blaenllaw’r Brifysgol. Mae’r Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol yn ymchwilio i’r sector cynyddol hwn ac mae’n darparu sgiliau rhwydweithio, gwybodaeth a hyfforddiant i newyddiadurwyr yn y gymuned. Mae prosiectau ymgysylltu blaenllaw’r Brifysgol yn cydweithio â chymunedau ar faterion megis trechu tlodi, rhoi hwb i’r economi, a gwella iechyd, addysg a lles.

Dolenni perthnasol

FutureLearn

Y Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol

Prosiectau Ymgysylltu Prifysgol Caerdydd

Yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol

Erthyglau Diweddaraf