Little Day yn treialu Little J gyda Port Talbot Magnet

Gan Emma Meese | 14th Mai 2013

App android Little J

Cyfrif Trydar Little J

Gwefan Little J – Yn y penawdau

Little Day – ein hystafell newyddion dros dro yng Nghanolfan Siopa Aberafan

Ffilmio Little Day ym Mhort Talbot

Ffilmio Little Day ym Mhort Talbot

Newyddiadurwyr lleol – creu’r papur wrth i newyddion ddod i law ar y diwrnod

Cael straeon gan y cyhoedd ar Little Day

 

Llwyfan yw Little J sy’n rhoi cyfle i chi fod yn ohebydd a gweithio ochr yn ochr â’ch tîm newyddion hyperleol i greu straeon sy’n bwysig i chi.

Ar hyd a lled y wlad mae papurau newydd yn dod i ben a chymunedau’n cael trafferth rhoi llais i bryderon a diddordebau eu trigolion. Mae’r prosiect hwn yn mynd i’r afael â’r broblem sut i greu model digidol cynaliadwy i gasglu newyddion lleol. Trwy archwilio ymddiriedaeth, enw da a chymhelliad, bydd yr asiantaeth greadigol, Behaviour a Justin Lewis o Ysgol Newyddiaduraeth Caerdydd yn defnyddio seicoleg ymddygiadol i archwilio sut i ysbrydoli pobl leol i fod yn newyddiadurwyr yn eu cymuned.

Os ydych chi wedi blino gweld baw cŵn ar eich strydoedd, os ydych eisiau adolygu eich bwyty lleol, neu os ydych wedi bod yn dyst i ddigwyddiad a ddylai gael sylw, Little J yw’r ffordd gyflym i roi gwybodaeth amdanynt i’ch cymuned.

Pan ddaeth y papurau lleol i ben ym Mhort Talbot, daeth saith newyddiadurwr at ei gilydd i sefydlu’r Port Talbot Magnet, safle newyddion ar-lein i’r gymuned leol. Yn garedig iawn fe gytunon nhw y bydden ni’n gallu eu defnyddio wrth dreialu Little J yn gyhoeddus. Aethom ato i greu ystafell newyddion dros dro yng nghanolfan siopa Aberafan yn y dref. Galwyd hi’n Little Day.

Bu’r diwrnod yn gyfrwng i ddysgu llawer a rhyfeddwyd at frwdfrydedd y trigolion ym Mhort Talbot. Roedd pawb yn awyddus i helpu i rannu newyddion a sylwadau am eu cymuned.

Ar ôl y cam cyntaf o dreialu Little J, a chael croeso gan bobl Port Talbot, rydym erbyn hyn yn ceisio rhoi trefn ar yr adborth.

Prosiect ymchwil a datblygu yw Little J sy’n cael ei ariannu trwy REACT a Chyngor Ymchwil i’r Celfyddydau a Dyniaethau sy’n ymchwilio i ddyfodol newyddiaduraeth brintiedig. Caiff y prosiect ei redeg ar y cyd gan Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol Prifysgol Caerdydd a Behaviour, asiantaeth greadigol seicolegol.

Rydym hefyd wedi lansio gwefan hyrwyddo lle gallwch chi gofrestru i fod y cyntaf i roi cynnig ar y fersiwn nesaf, felly galwch heibio ac ewch i www.littlej.org.

 

Erthyglau Diweddaraf