Ail-lansio llwyfan hysbysebu i’r sector hyperleol

Gan Emma Meese | 4th Medi 2013

Llwyfan hysbysebu syml yw Addiply, y gall cyhoeddwyr ei defnyddio eu hunain a’i gosod am ddim. Mae’n cynnig enillion refeniw o 90% i gyhoeddwyr, gan roi cyfle i hysbysebwyr, ailwerthwyr ac asiantaethau hysbysebu, gysylltu’n uniongyrchol â’u cynulleidfa leol, gan ddefnyddio geo-leoliad, boed ar y we neu ar eu dyfais symudol. Mae

Rick Waghorn, Prif Weithredwr Addiply, yn trafod y llwyfan hwn sy’n cael ei lansio o’r newydd a sut y gall fod o ddefnydd i’r sector Hyperleol:

“Mae geiriau Clay Shirky wrth gyfeirio at y cyfryngau’n un o’r dyfyniadau hynny sy’n aros yn y cof, ‘…nothing works, but everything might.’

Yn yr ysbryd hwnnw, rydym wedi mynd ati’r haf hwn i ail-lansio Addiply mewn dull sydd hyd yn oed yn haws ei ddefnyddio.

AddiplyInside460x230

Beth sy’n wahanol?

Wel, ar sail yr hyn yr ydym wedi ei ddysgu yn y chwe blynedd diwethaf yn y sector hyperleol yn y Deyrnas Unedig, mae un peth yn fwy amlwg nag erioed.

I gyhoeddwyr cymunedol allu bod mewn sefyllfa lle ‘nad ydynt yn gwneud colled’, rhaid i ni hwyluso brand cenedlaethol a rhanbarthol i ddod o hyd i’r gofod lleol sydd ar gael mewn ffordd syml, dryloyw a hollbresennol.

Rhaid i ni sicrhau bod cyfle i Co-Op (Port Talbot) osod hysbyseb ar the MagNet i Land Rover (y Trallwng) ddod o hyd i MyWelshpool – ac er mwyn cynnwys hysbysebion ar gyfer nwyddau costus a nwyddau bob dydd, gobeithio y gallwn ddod o hyd i fodel masnachol sy’n gynaliadwy.

Dyma pam fod pwyslais newydd ar asiantaethau ac ailwerthwyr i gael mynediad i’r farchnad hon; a photensial diderfyn i elwa ar hyn. Gall asiantaeth werthu gofod hysbysebu i gyhoeddwyr am yr union werth yn hytrach na’r gwerth y mae cyhoeddwr hyperleol yn gobeithio y gallai fod.

Gadewch i gyhoeddwr lleol osod isafswm pris am y gofod hysbysebu hwnnw, ond gadewch i bobl sy’n gwybod sut i werthu, werthu am bris y maen nhw’n gwybod y bydd y farchnad yn ei dalu.

Y bobl eraill y mae hollbresenoldeb a thryloywder yn gwbl allweddol iddynt yw asiantaethau lleol, rhanbarthol a llywodraeth ganolog – rhaid i’r ychydig sy’n weddill o wariant hysbysebu’r Swyddfa Hysbysrwydd Ganolog (COI) gael ei wario’n ‘Germanically’, yng ngeiriau Alex Aiken, pennaeth marchnata Llywodraeth Ei Mawrhydi.

Pam na all Gwasanaeth Gwaed Cymru ‘hysbysebu’ lle mae eu banc gwaed yn mynd bob wythnos trwy ddilyn ei lwybr o’r naill gyhoeddwyr hyperleol i’r llall fel ymgyrch sy’n cael ei rheoli’n syml a thryloyw o un cyfrif hysbysebu?

Mae un pwynt pwysig arall i’w nodi am lwyfan newydd Addiply – gyda’i ymrwymiad traddodiadol i sicrhau enillion refeniw o 90% i’r cyhoeddwr a geo-leoliad llawn i’r cyhoeddwr a’r hysbysebwr fel ei gilydd – i’w weld ar waelod y dudalen hafan. ‘Yn dod yn fuan…’

Dyna ble bydd ein API Cyhoeddus i’w weld; gall pawb fynd ati i adeiladu eu datrysiadau mwy pwrpasol eu hunain yn sgil ein llwyfan ni .

Efallai na fydd yn gweithio i chi, ond yng ngeiriau Mr Shirky unwaith eto ‘But this might…’

Felly ewch ati i’w hadeiladu.

Hefyd byddwn yn lansio SDK ar gyfer Android ac iOS fel y gall datblygwyr apiau symudol ddechrau manteisio ar y farchnad $15.2bn y mae BIA-Kelsey yn ei rhagweld yn y farchnad hysbysebu symudol leol gyfan hon erbyn 2017.

Rhaid i ni i gyd ddilyn cyngor Eric Schmidt yma; hynny yw, y llwyfannau llwyddiannus yn y dyfodol fydd y rhai ‘cymdeithasol, lleol a symudol …’

Felly beth am ddechrau helpu datblygwyr apiau i wella gwerth cyfreithiol eu nwyddau trwy hysbysebu’n lleol – boed ar ffurf negeseuon, cwponau neu gynigion – a hynny yn y ffordd fwyaf hwylus – ar eu dyfeisiau symudol.

Hyd yma, nid ydym wedi cael cyfle i gynnig llwyfan newydd Addiply yn Gymraeg.

Diolch i gyllid o Japan a gwahoddiad ffurfiol i Ad:Tech (Tokyo) yn ddiweddarach y mis hwn, mae’n bosibl y bydd raid i ni ddarparu fersiwn Japaneaidd yn gyntaf.

Ond mae’r offer yno i chi adeiladu; manteisiwch ar eich safle hysbysebion preifat sy’n cael ei wneud yn gyhoeddus…”

Rick Waghorn, Prif Weithredwr Addiply

 

Erthyglau Diweddaraf