Beth yw’r holl sôn am hyperleol? Os ydych yn y maes cyfathrebu, Cysylltiadau Cyhoeddus neu farchnata, ni ddylech fod yn gofyn y cwestiwn hwnnw

Gan Hannah Scarbrough | 25th Chwef 2015

Mae’r tirwedd ym myd y cyfryngau yn newid. Mae’n rhywbeth y gwnes i sôn amdano y llynedd mewn post o’r enw ‘Regional News is Dead’. Ac, fel cyn-ddarlledwr newyddion ar y teledu, sydd bellach yn weithiwr Cysylltiadau Cymdeithasol proffesiynol, credaf ei fod yn ddiddorol iawn.

Mae papurau newydd a gorsafoedd radio lleol ac ystafelloedd newyddion ar y teledu wedi’u hen sefydlu yn cael eu dileu’n gyfan gwbl neu’n cael eu gwneud yn llai ac yn llai nes bydd dim ohonynt ar ôl.

Yn y cyfamser, mae cannoedd o fentrau hyperleol yn ymddangos ym mhob man, ac maen nhw’n awyddus iawn i lenwi’r bylchau i roi’r wybodaeth mae cymunedau lleol yn daer amdano.

Mae’n lanw terfol o geryntau croes, ac fel cyfathrebwyr proffesiynol, mae’n rhaid i ni gael ein dannedd i mewn.

Screen Shot 2015-01-28 at 11.28.23Dyna pam y cofrestrais llynedd i wneud y MOOC (sy’n cael ei alw’n Cwrs Ar-lein Enfawr Agored yn llawn) mewn newyddiaduraeth yn y gymuned. Mae’n gwrs ar-lein am ddim wedi’i ddatblygu gan Ysgol Caerdydd Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliant a Chanolfan Newyddiaduraeth Gymunedol, wedi’i gyflwyno ar y wefan FutureLearn.

Roeddwn eisiau deall rhagor am y chwyldro rhanbarthol sy’n digwydd ar hyn o bryd. Ac, y cyfan a ddywedai ydy rwy’n falch y gwnes.

Gan nad oeddwn yn gwybod beth i’w ddisgwyl, cefais fy siomi ar yr ochr orau gyda’r gymysgedd o addysgu academaidd a’r dulliau mwy newyddiadurol o fynd ati. Roedd digonedd o diwtorialau a chyflwyniadau fideo yn eich arwain drwy ddamcaniaeth newyddiaduraeth yn y gymuned, hanes y sector a’r hanfodion eraill – megis cyfraith y cyfryngau (mae gwybod y diweddaraf bob amser yn ddefnyddiol!). Os oeddech eisiau astudio’n ddyfnach i rhywbeth neilltuol, roedd nifer fawr o

Mwynheais yr astudiaethau achos drwy gyfrwng fideo gan bobl – gartref a thramor – sydd wedi sefydlu safleoedd newyddiaduraeth yn y gymuned. Roedd clywed am eu llwyddiannau, heriau, modelau busnes a sut maen nhw’n cynnal eu platfformau o ddydd i ddydd yn ysbrydoledig iawn.

Ond, yr hyn a oedd yn arbennig o ddefnyddiol i mi oedd yr arddangosiadau ymarferol a’r fideos archwilio. Cefais awgrymiadau gwerthfawr, er enghraifft, sut mae mynd ati i sefydlu safle hyperleol – y dechnoleg DIY sy’n bodoli. Roedd yna hefyd sesiynau yn dangos sut i drin lluniau; creu eich graffeg eich hunan; sut i ddarganfod pobl i’w cyfweld drwy ddefnyddio technegau chwilio uwch newydd ar Facebook a Twitter – a’r trapiau i’w hosgoi.

Roedd hynny, yn ogystal â’r ffaith fy mod drwy gwblhau’r cwrs wedi ennill 30 o bwyntiau CIPR CPD yn ei wneud yn brofiad gwerth-chweil.

O ran fy natblygiad proffesiynol, dyma’r pedair awr orau mewn wythnos (am 5 wythnos) y byddwn wedi gallu buddsoddi ynddynt ac ni allaf ei argymell ddigon.

Yn fy rôl fel Pennaeth Cyfathrebu ar gyfer Swyddfa Archwilio Cymru, mae’n bwysig bod fy nhîm a minnau’n ymgysylltu’n agos â’r mentrau hyperleol i ledaenu’r negeseuon pwysig ynglŷn â’r gwaith rydym yn ei wneud at y bobl sydd angen gwybod.

Rydym yn cysylltu bron iawn bob dydd â sianeli cymunedol – megis Aberdare Online, yr Caerphilly Observer a Radio Caerdydd. A, bellach yn fwy diweddar mae gennym orsaf teledu hyperleol newydd – Made in Cardiff.

Fel tîm cyfathrebu yn y sector cyhoeddus, rydym yn cael modd i fyw ar y don newydd hon ym myd y cyfryngau – ac rydym yn mwynhau’r profiad.

Mae gennych ormod i’w golli. Felly, os cofrestrwch ar y cwrs hwn – sy’n cael ei redeg eto ym mis Mawrth 2015 – ni fyddwch ar eich colled!

Gallwch gofrestru ar gyfer Newyddiaduraeth yn y Gymuned: Cyfryngau Digidol a Chymdeithasol, a chymryd rhan mewn trafodaethau ar Twitter yn arwain at y cwrs drwy ddilyn @C4CJ a defnyddio #FLcj.

Gair am yr Awdur:

Treuliodd Rachel Moss ddeng mlynedd yn gweithio fel newyddiadurwraig teledu rhwydwaith, yn adrodd ac yn cyflwyno newyddion cenedlaethol i ITV, Channel Five News, y BBC a Theledu Meridian. Yn 2005, symudodd i Gysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu a hi yw Pennaeth Cysylltiadau Swyddfa Archwilio Cymru ar hyn o bryd. Mae Rachel yn aelod o Sefydliad Cysylltiadau Cyhoeddus Siartredig Cymru (CIPR), Ymarferwr Achrededig ac aelod o CommsCymru. Mae hi’n byw yng Nghasnewydd gyda’i gŵr a’i bechgyn ifanc.

Photo credit:

Freelance by James P Morse – ailgynhyrchwyd dan drwydded cysylltiadau cyhoeddus.

Erthyglau Diweddaraf