Pice ar y maen ac ysbryd cymunedol yn noson lansio Theatr Genedlaethol Cymru

Gan Hannah Scarbrough | 17th Medi 2014

Mae’n bleser gan Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol lansio safle hyperleol yn Nhreorci, mewn partneriaeth â Theatr Genedlaethol Cymru sydd ar gyfnod preswyl yn ystod mis Hydref yn Theatr y Parc a’r Dâr. Roedd Tyler Mears, myfyriwr Astudiaethau Newyddiaduraeth yn y lansiad i ddysgu mwy am gynlluniau Theatr Genedlaethol Cymru a chyfraniad y gymuned leol. Darllenwch fwy am adroddiad Tyler o’r noson, a pha ddigwyddiadau sydd ar y gweill yn y Rhondda, y mis yma:

“Gyda’r twf mewn technolegau cymdeithasu a chyfryngau newydd, mae hi wedi dod yn haws cysylltu â chyfathrebu â phobl o bob cwr o’r byd… Ond beth am gysylltu â phobl o’n cymunedau ein hunain? Mae llawer o bobl yn dadlau bod technolegau cyfryngau newydd wedi dechrau prosesau newydd o lobaleiddio, lle mae pobl yn ymboeni mwy ynghylch digwyddiadau a materion mewn gwledydd pell, na’r hyn sy’n digwydd yn lleol. Ond ar ôl mynd i lansiad preswyl Theatr Genedlaethol Cymru yn Nhreorci ddydd Iau diwethaf, ni allai hyn fod ymhellach o’r gwir.

Mae’r grŵp wedi trefnu mis o ddigwyddiadau yn Theatr y Parc a’r Dâr i ddathlu ei phen-blwydd yn 100oed. Bydd y theatr sydd yng nghanol Treorci’n dangos casgliad o’r dalent lleol gorau, rhywbeth sy’n bell iawn o natur drosgynnol a chymhleth globaleiddio. Wrth gerdded i’r lolfa, yn sicr dydych chi ddim yn teimlo’ch bod mewn adeilad 100 oed. Roedd yr ystafell wedi’i goleuo’n goch, ac roedd digonedd o win coch a phice ar y maen yn llenwi’r byrddau oedd wedi’u gosod yn anffurfiol. Roedd yr awyrgylch yn hwyliog ac ymlaciol ac wrth i bobl eistedd, dechreuodd murmur tawel eu sgyrsiau dreiddio drwy’r theatr gyfan, i bob golwg.

Ac yna’r eisin ar y gacen, perfformiad byw, distaw, agos atoch gan Evan Gardner, cantores leol. Canodd gymysgedd o ddehongliadau a thraciau gwreiddiol, hynod bersonol â’i llais melfedaidd, isel, cryglyd. Llais a allai gystadlu ag unrhyw artist yn y siartiau prif-ffrwd. Crëwyd naws ‘o gwmpas tân gwersyll’ drwy’r theatr.

Gallech dybio nad oedd modd gwella ar y dalent lleol, ond mi wnaeth, wrth i’r awdures leol Rachel Trezise gyflwyno dehongliad teimladwy o’u drama Tonypandemonium, sydd yn yr arfaeth. Roedd ei llais yn ddwfn ac ingol, ac eto’n galonogol a chwerw felys, wrth iddi gofio digwyddiadau ei phlentyndod a ddylanwadodd ar rannau o’r ddrama.

Os mai rhagflas yn unig o’r arlwy yn ystod mis Hydref oedd rhialtwch a dathliadau’r noson, mae’n wir raid i chi fynd i’w gweld: ac mae’r cwbl yn digwydd ar eich stepen drws. Felly, dewch i rai o’r digwyddiadau, a chefnogwch eich cymuned a’r dalent lleol sy’n ffynnu ynddi. “

Am ragor o wybodaeth, ewch i Theatr Genedlaethol Cymru. Mae Tonypandemonium yn dechrau ar 10 Hydref yn Theatr y Parc a’r Dâr.

Erthyglau Diweddaraf