Ymchwil newydd: Sut mae safleoedd hyperleol yn cyfrannu at ddemocratiaeth leol a beth sydd ei angen arnyn nhw?

Gan Hannah Scarbrough | 4th Medi 2014

Mae arolwg cydweithredol yn holi ynglŷn â chyfraniad safleoedd hyperleol i gyfryngau’r Deyrnas Unedig.

Mae cyhoeddiadau hyperleol a gwefannau cymunedol yn dod yn fwyfwy pwysig yng nghyfryngau’r Deyrnas Unedig, yn ychwanegu at deitlau print sy’n bodoli eisoes a llwyfannau lleol eraill. Mewn rhai lleoedd, efallai mai nhw yw’r unig gyfrwng newyddion pwrpasol, hyd yn oed.

Er nad yw pawb yn hoffi’r term ‘hyperleol’, mae’n cael ei gydnabod gan y Llywodraeth.  Cyfeiriodd  Adran Cyfryngau, Diwylliant a Chwaraeon ato’n gryno mewn ymgynghoriad diweddar ar luosogrwydd y cyfryngau, fel “prif ffynhonnell wybodaeth i bobl mewn cymunedau penodol”.

Mae cyllid newydd, sylweddol yn cael ei ddarparu drwy brosiect Destination Local NESTA a’r Bwrdd Strategaeth Dechnoleg.

Ond ychydig o ddata sydd wedi’u casglu mewn modd trefnus am yr arfer ac anghenion uniongyrchol cynhyrchwyr a defnyddwyr hyperleol.

Nod yr elfen hyperleol ym mhrosiect Dinasyddion Creadigol Prifysgolion Caerdydd a Dinas Birmingham yw llenwi’r bwlch hwn, trwy roi sylw i wefannau newyddion am y gymdogaeth sydd wedi dechrau dod i’r amlwg mewn amryw o gymunedau ym mhob cwr o’r Deyrnas Unedig.

Bellach, mae’r ymchwilwyr hyn wedi ymuno â phrosiect lluosogrwydd y cyfryngau

Prifysgol Westminster, i gynllunio holiadur ymchwil.

Nod yr ymchwil, gyda chefnogaeth TalkAboutLocal yw deall natur gweithgarwch safleoedd hyperleol yn well, a’r problemau neu faterion sy’n wynebu’r rhai sy’n eu cynnal. Anfonwyd yr holiadur eisoes at gannoedd o safleoedd hyperleol ar restr bostio TAL a chyfeiriadur yr Openly Local. Roedd yr ymateb yn dda iawn i ddechrau, ond credwn fod mwy o leisiau i’w clywed.

Os ydych chi eisoes wedi cymryd rhan, anfonwch y ddolen i gyd gyhoeddwyr, os gwelwch yn dda. Os nad ydych, beth am roi cynnig arni, os gwelwch yn dda – ni ddylai gymryd mwy na 15 munud.

Ein harolwg cydweithredol

Rydyn ni eisiau casglu gwybodaeth am eich prif gweithgarwch hyperleol; gallai fod yn wefan, blog, tudalen neu grŵp Facebook, fforwm, llif Twitter, Tumblr, neu rywbeth arall. Er mwyn cadw pethau’n syml, defnyddiwn y gair ‘safle’ yn yr holiadur, er byddwn yn gofyn cwestiynau o dro i dro am gyfrwng penodol fel Facebook.

Byddwn yn gofyn i chi am y modd yr ydych yn cynnal eich safle, y cynnwys yr ydych yn ei gynhyrchu, eich cynulleidfa, a’r cymorth yr hoffech chi ei gael yn y dyfodol.

Dylai’r holiadur gymryd tua 15 munud i’w lenwi. Caiff y data ei gronni a bydd yn ddienw, sy’n golygu na fydd modd cysylltu’ch atebion â chi neu enw’ch safle, mewn unrhyw gyhoeddiad ar y canfyddiadau. Mae lle ar y diwedd ichi roi’ch enw, e-bost ac enw’ch safle, os hoffech dderbyn canlyniadau ac adroddiadau, maes o law. Diolch yn fawr am gymryd rhan.  Credwn y bydd er lles pawb sy’n cymryd rhan mewn prosiectau hyperleol.

Cliciwch yma  i gyrchu’r holiadur.

Llenwch yr holiadur unwaith yn unig, os gwelwch yn dda.

Os ydych wedi llenwi’r arolwg ar ddiwedd 2013, does dim angen ichi wneud eto.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r:

Athro Steven Barnett, Prifysgol Westminster s.barnett@wmin.ac.ukDr Andy Williams, Prifysgol Caerdydd WilliamsA28@cardiff.ac.ukDave Harte, Prifysgol Dinas Birmingham Dave.Harte@bcu.ac.uk

Neu gadewch sylwadau a chwestiynau isod!

Erthyglau Diweddaraf