Rhoi sylw i’r etholiadau lleol – oedd o’n werth yr ymdrech?

Gan Hannah Scarbrough | 27th Mai 2014

Ysgrifennais flog ychydig o fisoedd yn ôl yn trafod sut yr oedd South Leeds Life yn bwriadu rhoi sylw i’r etholiadau lleol eleni. Mae’r ymgyrch drosodd, mae’r pleidleisiau wedi eu cyfri ac mae’r canlyniadau wedi eu cyhoeddi. Bellach mae’n adeg pwyso a mesur.

Dechreuwyd rhoi sylw i’r etholiadau ar y diwrnod y cyhoeddodd y Cyngor eu rhestr ymgeiswyr. Neilltuwyd tudalen i bob un o’n tair ward gan roi enw, cyfeiriad a phlaid yr ymgeiswyr. Yr un diwrnod postiwyd llythyrau at bob ymgeisydd – dim ond fesul cam y mae’r system etholiadol yn mynd ar-lein, felly nid yw cyfeiriadau e-bost yn cael eu cyhoeddi – gan eu gwahodd i anfon 200 gair, llun, logo a fideo.

Yr wythnos ddilynol, anfonodd y rhan fwyaf o’r ymgeiswyr, 12 allan o 17, fanylion a chyhoeddwyd eu lluniau a’u datganiadau ar y tudalennau. Nid oedd unrhyw batrwm o ran pwy (pleidiau’r dde/chwith, pleidiau’r mwyafrif/lleiafrif) oedd yn manteisio ar ein cynnig i gael cyhoeddusrwydd. Cawsom ein hanwybyddu gan un Cynghorydd a chafodd ei ailethol heb drafferth.

Dim ond un ymgeisydd a gyflwynodd fideo, ond rwy’n credu y bydd hwn yn dod yn ddull poblogaidd yn y dyfodol. Dywedodd rhai ymgeiswyr nad oedd ganddynt fynediad at y dechnoleg er, rwy’n siŵr fod gan bob un ohonynt ffonau clyfar, felly mater o ddiffyg gwybodaeth yn hytrach nag adnoddau oedd y rheswm, dybiwn i. Nid wyf yn etholiadegwr, ond rwyf wedi ceisio dadansoddi’r patrwm pleidleisio i weld a wnaethom ni unrhyw wahaniaeth. Cynyddodd nifer y bobl a bleidleisiodd ym mhob un o’r tair ward o’i gymharu â’n hetholiad diwethaf yn 2012.

 

Ward Pleidleisiau 2012 Pleidleisiau 2014 % Cynnydd % a Bleidleisiodd 2014
Beeston & Holbeck 3,848 4,264 10.8 28.7%
City & Hunslet 3,563 4,950 38.9 22.8%
Middleton Park 4,192 5,188 23.8 28.0%
Cyfanswm Leeds 174,538 187,544 7.5 34.3%

 

O ystyried bod yr etholiad Ewropeaidd wedi ei chynnal a bod elfen o ddylanwad UKIP i’w weld, yn annog pobl na fyddai wedi trafferthu i bleidleisio dwy flynedd yn ôl i fwrw pleidlais, nid wyf yn credu y gall South Leeds Life hawlio’r clod am y cynnydd hwn. Hefyd mae’n werth nodi mai yn ward City & Hunslet oedd y nifer isaf a fwriodd bleidlais yn y ddinas, sef 22.8%.

Wnaeth unrhyw un ddarllen ein hadroddiad? Rwyf wedi edrych ar Google Analytics a do yw’r ateb, er nad oedd y nifer yn uchel. Yn ystod y mis pan oedd ein hadroddiadau ar gael, roedden nhw yn yr 17eg, 18fed ac 20fed safle gyda 300 wedi edrych arnynt. Roedd y nifer hwn ar ei uchaf pan gawson nhw eu postio ac yna ar ddiwrnod yr etholiad. Roedd ein post a oedd yn manylu ar y canlyniadau llawn yn y 3ydd safle gyda 750 wedi edrych arno. O’i gymharu â hyn, y stori fwyaf yn ystod y cyfnod hwn oedd hanes torri i mewn i gar myfyriwr anabl – roedd 1,300 wedi edrych ar y stori hon.

Oedd o’n werth yr ymdrech? Roedd yn bendant yn werth ei wneud. Ni chawsom lawer o adborth, ond roedd un sylw caredig ar Facebook yn diolch i ni am ein hymdrechion.

Byddwn yn sicr yn ei wneud eto’r flwyddyn nesaf pan fydd yr etholiadau lleol yn cydredeg â’r etholiad cyffredinol. Byddwn yn rhoi sylw i’r naill a’r llall a gobeithio y bydd ein darllenwyr yn disgwyl hynny ac y bydd nifer yn darllen ein hadroddiadau.

Beth oedd canlyniadau’r etholiad? Llwyddodd y tri aelod Llafur i adennill eu seddau am dymor arall.

Mae hawlfraint y llun gyda’r erthygl hon yn eiddo i SecretLondon123.

 

Erthyglau Diweddaraf