AMDANOM NI

Mae’r Ganolfan ar gyfer Newyddiaduraeth Gymunedol yn rhan o Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol Prifysgol Caerdydd. Datblygwyd o ganlyniad i’n hanes hir mewn hyfforddiant ac ymchwil broffesiynol o safon, ein hymrwymiad at newyddiaduraeth leol, a’n dymuniad i’w chefnogi yn ei holl ffurfiau wrth iddi wynebu heriau mawr.

Ymchwilia’r Ganolfan ar gyfer Newyddiaduraeth Gymunedol Prifysgol Caerdydd (C4CJ) i mewn i’r maes hwn o newyddiaduraeth ac mae’n darparu cyfleoedd rhwydweithio, gwybodaeth a hyfforddiant i newyddiadurwyr hyperleol a chymunedol gan adeiladu ar yr arbenigedd a ddatblygwyd yn yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol flaenllaw.

Mae Canolfan Newyddiaduraeth Gymunedol y Brifysgol yn rhan o brosiectau ymgysylltu Trawsnewid Cymunedau sy’n arddangos ymrwymiad y Brifysgol i gymunedau Caerdydd, Cymru a thu hwnt.Fel un o Brosiectau Ymgysylltu blaenllaw’r Is-ganghellor mae’r Ganolfan yn cefnogi’r gwaith o ddatblygu canolbwyntiau newyddion cymunedol yng Nghymru yn ogystal â chynnig cyngor ac arweiniad i newyddiadurwyr hyperleol yn y Deyrnas Unedig ac o amgylch y byd. Ers ei sefydliad yn 2013, rydym eisoes wedi hyfforddi miloedd o ddysgwyr ar-lein ac oddi ar-lein.

Cefnogwn ffurfiau newydd o newyddiaduraeth ddigidol leol ac rydym yn archwilio modelau newydd a chynaliadwy o newyddion. Rydym yn canolbwyntio ar lefel leol; y man ble mae newyddiaduraeth yn cael ei gwerthfawrogi fwyaf, ond sydd dan fwyaf o risg hefyd. Sefydlwyd y Ganolfan ar gyfer Newyddiaduraeth Gymunedol gan fod newyddiaduraeth leol yn y Deyrnas Unedig yn wynebu nifer o heriau mawr, megis:

  • Cynnydd y rhyngrwyd, sydd wedi bod yn ergyd galed i fodelau busnesau traddodiadol newyddiaduraeth print;
  • Darllenyddiaeth a refeniwiau hysbysebu yn dirywio’n gyson;
  • Llai o gyfleoedd i newyddiadurwyr oherwydd toriadau mewn costau (gan arwain at bapurau newydd heb ddigon o staff, neu bapurau’n dod i ben hyd yn oed); a
  • Ymddiriedaeth mewn newyddiaduraeth yn lleihau oherwydd y sgandalau proffil uchel diweddar yn taflu goleuni ar ochr fwyaf anghynnes y diwydiant newyddion.

Mae’r argyfwng yn y diwydiant newyddion mewn sawl ffordd wedi’i deimlo fwyaf enbyd ar lefel leol lle nad oes graddfa ynghylch economïau a lled yr elw yn llai. Mewn gan gwlad fel Cymru dreiddiadau uchel o newyddion Llundain, mae hyn yn creu potensial ar gyfer diffyg democratiaeth ddifrifol. Yn y Ganolfan ar gyfer Newyddiaduraeth Gymunedol rydym yn hynod o ymwybodol o’r materion hyn ond cadwn ein cred yng ngwerth newyddiaduraeth dda. Dymunwn wneud yr hyn a allwn wrth helpu i lunio dyfodol newyddion lleol – dyfodol sy’n cadw ysbryd delfrydiaeth wrth fynd i’r afael â realiti ymarferol.

Mae tair elfen i’n strategaeth:

  • Hyfforddiant ac allgymorth: byddwn yn darparu ystod o ddeunyddiau dysgu a hyfforddiant ar gael yn fyd-eang drwy ein gwefan a llwyfannau eraill megis Futurelearn MOOC (ein Cwrs Agored Anferth Ar-lein). Byddwn yn sefydlu neu’n gwella 10 o ganolbwyntiau newydd yng Nghymru rhwng 2013 – 2018, gan roi hyfforddiant trwyadl a chefnogaeth i fynd i’r afael â newyddion mae’r gymuned ei hangen. Rydym hefyd yn darparu cyrsiau hyfforddi i newyddiadurwyr hyperleol yng Nghymru mewn ystod o sgiliau maent eu hangen i weithio’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys; technegau casglu gwybodaeth; ymwybyddiaeth o’r fframweithiau cyfreithiol a moesegol; defnyddio llwyfannau digidol a chyfryngau cymdeithasol; a datblygu strategaethau cymunedol a chynnwys. Yn ogystal byddwn yn datblygu ein hyfforddiant wyneb yn wyneb ar gyfraddau fforddiadwy.
  • Rhwydweithio a chyngor: Mae’r Ganolfan ar gyfer Newyddiaduraeth Gymunedol yn ganolbwynt ar gyfer rhannu a lledaenu cyngor ac adnoddau ynglŷn â’r arferion gorau yn y maes. Cynigwn gefnogaeth ac arweiniad at rwydwaith yn cynnwys miloedd o newyddiadurwyr cymunedol o amgylch y byd ac rydym yn adeiladu llyfrgell ag adnoddau defnyddiol ar gyfer newyddiadurwyr cymunedol ar y wefan hon. Rydym yn casglu ac yn lledaenu’r feddylfryd a’r mewnwelediad ddiweddaraf at ein rhwydwaith yn rheolaidd.
  • Ymchwil a monitro: Mae’r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol yn arwain prosiect ymchwil hyperleol mawr, wedi’i ariannu gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRC). Mae hyn yn galluogi’r Ganolfan ar gyfer Newyddiaduraeth Gymunedol i fapio’r byd o newyddiaduraeth hyperleol a deall yr hyn sy’n digwydd ar draws Cymru a thu hwnt. Bydd y monitro hwn yn ein galluogi i ddatblygu dealltwriaeth newydd o’r maes sydd yna’n gallu bwydo yn ôl i’r gefnogaeth a gynigiwn. Rydym yn ymgymryd ag ymchwil a datblygiadau eraill i gefnogi’r sector yn cynnwys y gwaith diweddar a ariannwyd gan React a Llywodraeth Cymru.

Pwy ydym ni

wemmameese-prtEmma Meese

Rheolwr y Ganolfan

Mae Emma’n rheoli’r Ganolfan ar gyfer Newyddiaduraeth Gymunedol, gan roi mynediad i newyddiadurwyr cymunedol at hyfforddiant o’r safon uchaf yn y cyfryngau digidol a chymdeithasol. Yn ogystal mae Emma yn siarad mewn nifer o gynadleddau a digwyddiadau, yn cynnwys Cynhadledd Cyfryngau Cymdeithasol Cymru.

E-bostiwch Emma neu ffoniwch 029 208 70101

wscarbrough-hannah-prtHannah Scarbrough

Swyddog Cyfathrebu a Phrosiect

Mae Hannah yn arwain gwaith cyfathrebu’r Ganolfan ar gyfer Newyddiaduraeth Gymunedol, gan rannu’r arfer orau drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Mae hyn yn cynnwys cysylltu ag ymchwilwyr, cyllidwyr a rhanddeiliaid i hyrwyddo gwaith y Ganolfan. Mae Hannah hefyd yn rheoli’r gyllideb a llywodraethiant y prosiect.

E-bostiwch Hannah neu ffoniwch 029 208 70101

Cheryl Crook

Gweinyddwraig y Prosiect

Mae Cheryl yn gweinyddu gwaith dydd-i-ddydd y Ganolfan ar gyfer Newyddiaduraeth Gymunedol, yn cynnwys codi anfonebau a rheoli calendrau’r tîm. Mae Cheryl yn gweithio deuddydd yr wythnos, dydd Mawrth a dydd Iau fel arfer.

E-bostiwch Cheryl neu ffoniwch 029 208 70101

Caiff y Ganolfan ar gyfer Newyddiaduraeth Gymunedol ei chefnogi a’i chynghori gan ystod o bobl yn Ysgol Newyddiaduraeth Prifysgol Caerdydd, yn cynnwys yr Athro Justin Lewis, yr Athro Richard Sambrook a Dr Andy Williams. Diolch arbennig i Sara Moseley, Cyfarwyddwraig Mind Cymru bellach, a weithredodd fel arweinydd academaidd y prosiect rhwng 2013 a 2015.

Erthyglau Diweddaraf