Canolfan Newyddiaduraeth GymunedolYr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol, Prifysgol Caerdydd.

Mae Canolfan Newyddiaduraeth Gymunedol Prifysgol Cymru yn ymchwilio i’r maes hwn o newyddiaduraeth ac yn cynnig cyfleoedd i rwydweithio, gwybodaeth a hyfforddiant i newyddiadurwyr hyperleol a chymunedol gan adeiladu ar arbenigedd a ddatblygwyd yng nghanolfan arloesol Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol.

Fel un o Brosiectau Ymgysylltu blaengar yr Is Ganghellor, mae’r Ganolfan yn helpu i ddatblygu canolbwyntiau newyddion cymunedol yn ogystal â chynnig cyngor a chanllawiau i newyddiadurwyr hyperleol yn y Deyrnas Unedig a ledled y byd. Ers ei sefydlu yn 2013, rydym eisoes wedi hyfforddi miloedd o ddysgwyr ar-lein ac all-lein.

Rydym yn cefnogi pob math o newyddiaduraeth ddigidol leol ac rydym yn edrych ar fodelau newydd cynaliadwy o newyddion lleol. Rydym yn canolbwyntio ar y lefel leol; sef lefel lle na chaiff newyddiaduraeth ei gwerthfawrogi fwyaf ond lle mae’r risg fwyaf.

Sefydlwyd y Ganolfan oherwydd bod newyddiaduraeth leol yn y Deyrnas Unedig yn wynebu nifer o heriau mawr, er enghraifft:

• Datblygiad y rhyngrwyd, sydd wedi cael cryn effaith ar fodelau busnes traddodiadol o newyddiaduraeth argraffedig;

• Mae nifer y darllenwyr a refeniw hysbysebu’n gostwng yn araf;

• Mae llai o gyfleoedd i newyddiadurwyr mewn ymdrech i leihau costau (gan arwain at bapurau newydd sy’n brin o staff, neu hyd yn oed bapurau newydd yn dod i ben); ac

• Mae llai o ymddiriedaeth mewn newyddiaduraeth oherwydd y sgandalau proffil uchel diweddar sydd wedi tynnu sylw at ochr dywyllaf y diwydiant newyddion.
Mae’r argyfwng yn y diwydiant newyddion wedi ei deimlo fwyaf ar y lefel leol lle nad oes unrhyw arbedion maint a llai o elw. Mewn gwlad fel Cymru, lle mae llawer iawn o’r newyddion yn dod o Lundain, mae hyn yn creu’r potensial o ddiffyg democrataidd difrifol.

Yma yng Nghanolfan Newyddiaduraeth Gymunedol rydym yn dra ymwybodol o’r materion hyn ond rydym yn parhau i gredu yng ngwerth newyddiaduraeth dda. Yr ydym yn awyddus i wneud yr hyn a allwn i helpu i ddylanwadu ar ddyfodol newyddion lleol – dyfodol sy’n cadw ysbryd delfrydiaeth ond sy’n mynd i’r afael â realiti ymarferol.

Mae tair rhan i’n strategaeth:

Hyfforddi ac allgymorth: byddwn yn darparu amrywiaeth o hyfforddiant a deunyddiau dysgu sydd ar gael yn fyd-eang trwy ein gwefan a llwyfannau eraill fel Futurelearn MOOC (Cwrs Ar-lein Agored Enfawr). Byddwn yn sefydlu neu’n gwella 10 canolbwynt cymunedol newydd yng Nghymru rhwng 2013 – 2018, gan ddarparu cymorth a hyfforddiant manwl i ymhél â’r newyddion sy’n berthnasol i’w cymuned. Rydym hefyd yn darparu cyrsiau hyfforddi i newyddiadurwyr hyperleol yng Nghymru ar y gwahanol sgiliau sydd eu hangen arnynt i weithio’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys: technegau casglu newyddion; ymwybyddiaeth o fframweithiau cyfreithiol a moesegol; defnyddio llwyfannau digidol a chyfryngau cymdeithasol; a datblygu strategaethau cymunedol a chynnwys. Byddwn hefyd yn datblygu ein hyfforddiant wyneb yn wyneb am brisiau fforddiadwy.

Rhwydweithio a Chyngor: Mae’r Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol yn ganolbwynt i rannu a lledaenu cyngor ac adnoddau’n gysylltiedig ag arfer gorau yn y maes. Rydym yn cynnig cefnogaeth ac arweiniad i rwydwaith o filoedd o newyddiadurwyr cymunedol trwy’r byd, ac rydym yn adeiladu llyfrgell o adnoddau defnyddiol i newyddiadurwyr cymunedol ar y wefan hon. Rydym yn mynd ati’n gyson i gasglu a rhannu’r syniadau a’r sylwadau diweddaraf ar ein rhwydwaith.

Ymchwilio a monitro: Mae’r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol yn arwain prosiect ymchwil newyddion hyperleol mawr, sy’n cael ei ariannu gan Gyngor Ymchwil y Dyniaethau a’r Celfyddydau (AHRC). Mae hyn yn fodd i’r Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol fapio maes newyddiaduraeth hyperleol a deall beth sy’n digwydd trwy Gymru a thu hwnt. Bydd y gwaith monitro hwn yn fodd i ni ddatblygu dealltwriaeth newydd o’r maes, ac yna gellir defnyddio’r wybodaeth honno i ddarparu’r cymorth sydd ar gael gennym. Rydym yn gwneud prosiectau ymchwil a datblygu eraill i gefnogi’r sector yn cynnwys y gwaith diweddar a ariannwyd gan React a gan Lywodraeth Cymru.

CulogoCefnogwyd gan Brosiectau Ymgysylltu Prifysgol Caerdydd

 

 

 

Pwy ydym ni

wmoseley-sara-prtSara Moseley

Cymrawd Gwadd Nodedig

Mae Sara ar secondiad o Lywodraeth Cymru, lle yn ei rôl fel Cyfarwyddwr Cyfathrebu, bu’n arwain ar bob agwedd o’r cyfryngau a chyfathrebu i dair gweinyddiaeth. Mae Sara yn gweithio ar strategaeth gyffredinol, cymorth cyllido a deilliannau ymchwil y Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol.

E-bostiwch Sara

wemmameese-prtEmma Meese

Mae Emma yn rheoli’r Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol, gan roi mynediad i newyddiadurwyr cymunedol at hyfforddiant o’r radd flaenaf ym maes cyfryngau digidol a chymdeithasol. Mae Emma hefyd yn siarad mewn nifer o gynadleddau a digwyddiadau, yn cynnwys Cynhadledd Cyfryngau Cymdeithasol Cymru.

E-bostiwch Emma neu ffoniwch 029 208 70101

 

wscarbrough-hannah-prtHannah Scarbrough

Mae Hanna yn gweinyddu gwaith y Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol ac yn rhoi gwybodaeth am ei datblygiad trwy ei gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Mae hefyd yn cyfathrebu gydag ymchwilwyr, cyllidwyr a budd-ddeiliaid i hyrwyddo gwaith y Ganolfan ac yn rhannu’r ymchwil diweddaraf i newyddiaduraeth gymunedol.

E-bostiwch Hannah neu ffoniwch 029 208 70101

 

Mae’r Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol wedi cael ei datblygu gan nifer o bobl yn Ysgol Newyddiaduraeth Prifysgol Caerdydd, gan Athro Richard Sambrook, Athro Justin Lewis, Dr Andy Williams, darlithydd Sali Collins a’r darlithydd Sian Beynon Powell.

Erthyglau Diweddaraf